Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gdynia.e-abonamenty.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

 

Strona internetowa zawiera:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.

Na stronie można wyróżnić linki i nagłówki.

Narzędzia ułatwiające korzystanie ze strony internetowej są dostępne po prawej stronie portalu. Jest to niebieski piktogram z białym znakiem przedstawiającym człowieka.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SYSTEmEG Net Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Główny specjalista ds. kontaktu z mediami.

E-mail: internet@zdiz.gdynia.pl

Telefon: 58 761 20 00

 

Każdy ma prawo:

 

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Adres: 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Telefon: 58 761 20 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania mieści się w budynku przy ulicy Tadeusza Wendy 15. Wejście do biura znajduje się z prawej strony budynku. Wejście jest na poziomie chodnika, nie ma schodów. Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.