Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów parkingowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i/lub Strefie Płatnego Parkowania na obszarze dzielnic: Wzgórze Świętego Maksymiliana, Działki Leśne, Grabówek oraz Orłowo w Gdyni oraz zasady wydawania identyfikatorów zwalniających z wnoszenia opłaty postojowej w każdą niedzielę na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów postojowych oraz wydawania identyfikatorów za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet oraz wydawania identyfikatorów zwalniających z wnoszenia opłaty postojowej w każdą niedzielę;
Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 2477 wraz z późniejszymi zmianami).
Strefie – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania ustaloną na terenie Gminy Miasta Gdyni w uchwale.
Cenniku opłat za postój – należy przez to rozumieć wysokość opłat za postój w Strefie, określoną w uchwale.
Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów oraz wydawania identyfikatorów działający pod adresem https://gdynia.e-abonamenty.pl/;
Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu abonamentów oraz wydawania identyfikatorów postojowych przez serwis;
Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz służący do złożenia zamówienia na zakup abonamentu postojowego w Strefach, znajdujący się na stronie internetowej https://gdynia.e-abonamenty.pl;
Formularzu identyfikatora – należy przez to rozumieć formularz służący do złożenia zamówienia na wydanie identyfikatora zwalniającego z wnoszenia opłaty postojowej w każdą niedzielę na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, znajdujący się na stronie internetowej https://gdynia.e-abonamenty.pl
ZDiZ – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni uprawnioną zgodnie z uchwałą do pobierania opłat i zarządzania strefami płatnego parkowania.
Biurze Obsługi Klienta (BOK) – należy przez to rozumieć wydzielone w siedzibie ZDiZ przy ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia stanowisko obsługi klienta, w którym przyjmowane są i rozpatrywane m.in. wnioski o wydanie abonamentów, identyfikatorów. BOK czynne jest w godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl/parkowanie/kontakt/
Abonamencie – należy przez to rozumieć abonamenty postojowe wymienione w uchwale.
Identyfikatorze – należy przez to rozumieć identyfikator mieszkańca Gdyni potwierdzający objęcie zerową stawką opłaty za parkowanie w  śródmiejskiej strefie płatnego parkowania ważny w każdą niedzielę, wskazany w uchwale.

 

Rozdział II
Rodzaje abonamnetów oraz identyfikatora, dostępnych w serwisie

§ 3

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić na wskazany numer rejestracyjny pojazdu następujące abonamenty postojowe:

  a)     abonament dla mieszkańca strefy typu „M”,

  b)     abonament typu „N” dla osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową,

  c)     abonament ogólnodostępny typu „O”,

  d)     abonament typu „E” dla mieszkańców Gdyni w użytkujących pojazdy o napędzie hybrydowym typu plug-in (PHEV).

 2. Za pośrednictwem serwisu Klient może uzyskać na wskazany numer rejestracyjny identyfikator.

 

Rozdział III
Warunki zakupu i zwrotu abonamentu postojowego oraz uzyskania identyfikatora

§ 4

 1.  Klient ubiegający się o zakup abonamentu lub wydanie identyfikatora poprzez kanał elektroniczny powinien być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie jednej z umów: leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia.
 2. Aby dokonać zakupu abonamentu postojowego typu „M”, „N”, „O” lub „E” lub uzyskać identyfikator, niezbędne jest wypełnianie formularza zamówienia/formularza identyfikatora oraz dołączenie skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów.
 3. Skany lub zdjęcia dokumentów wymaganych dla zakupu abonamentów:

  a)     abonament dla mieszkańca „M”:

  • pierwsza strona zeznania rocznego PIT za rok poprzedni z oryginalną adnotacją o doręczeniu zeznania właściwemu Urzędowi Skarbowemu w Gdyni lub z oryginalnym dowodem nadania zeznania w placówce pocztowego operatora publicznego, a w przypadku rozliczenia rocznego przez Internet wraz z UPO z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO lub zaświadczenie o rozliczaniu zeznania rocznego PIT w Gdyni lub formularza ZAP-3,
  • dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (ewentualnie wraz z oświadczeniem o istnieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej),
  • umowa leasingu, najmu, dierżawy lub użyczenia,

  b)     abonament typu „N” dla osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową:

  • dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (ewentualnie wraz z oświadczeniem o istnieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej) w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną;
  • karta parkingowa osoby niepełnosprawnej;

  c)     abonament typu „E” dla mieszkańców Gdyni użytkujących pojazdy o napędzie hybrydowym typu plug-in (PHEV):

  • dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi tego mieszkańca będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (ewentualnie wraz z oświadczeniem o istnieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej) i odpowiednią adnotacją, iż pojazd posiada napęd hybrydowy z zasilaniem z sieci elektrycznej (typu „plug-in” – PHEV), a w przypadku braku takiego wpisu w dowodzie rejestracyjnym - dodatkowo inny dokument potwierdzający, że pojazd ma napęd hybrydowy;
  • umowa leasingu, najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  • pierwsza strona zeznania rocznego PIT za rok poprzedni z oryginalną adnotacją o doręczeniu zeznania właściwemu Urzędowi Skarbowemu w Gdyni lub z oryginalnym dowodem nadania zeznania w placówce pocztowego operatora publicznego, a w przypadku rozliczenia rocznego przez Internet wraz z UPO z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO lub zaświadczenie o rozliczaniu zeznania rocznego PIT w Gdyni lub formularza ZAP-3,

 4. Skany lub zdjęcia dokumentów wymaganych dla uzyskania identyfikatora:

  • pierwsza strona zeznania rocznego PIT za rok poprzedni z oryginalną adnotacją o doręczeniu zeznania właściwemu Urzędowi Skarbowemu w Gdyni lub z oryginalnym dowodem nadania zeznania w placówce pocztowego operatora publicznego, a w przypadku rozliczenia rocznego przez Internet wraz z UPO z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO lub zaświadczenie o rozliczaniu zeznania rocznego PIT w Gdyni lub formularza ZAP-3,
  • dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu (ewentualnie wraz z oświadczeniem o istnieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej),
  • umowa leasingu, najmu, dzierżawy lub użyczenia

 5. Każdy przesłany wniosek zostanie zweryfikowany przez pracowników Biura Obsługi Klienta w terminie do 5 dni roboczych od daty jego zarejestrowania w systemie.
 6. Po pozytywnej weryfikacji abonamentu, na konto wnioskodawcy w serwisie zostanie przesłany link przekierowujący do płatności.
 7. W przypadku braku możliwości weryfikacji abonamentu lub identyfikatora w serwisie, Klient jest zobowiązany użyć innej dostępnej w Strefie metody uiszczenia opłaty za postój. Brak możliwości wniesienia opłaty za abonament przy pomocy serwisu z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po stronie ZDiZ) nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za postój w Strefie.
 8. Po zweryfikowaniu dokumentów oraz wystawieniu abonamentu/wydania identyfikatora, Klient otrzyma potwierdzenie wystawienia abonamentu lub wydania identyfikatora wraz z okresem ważności oraz obszarem jego obowiązywania.
 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem abonamentu/identyfikatora. Wydanie abonamentu nastąpi po wcześniejszym opłaceniu abonamentu.
 10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania abonamentu/identyfikatora ZDiZ stwierdzi, że załączone dokumenty są nieautentyczne, abonament/identyfikator może zostać unieważniony.
 11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub wydania identyfikatora.
 12. Abonament/identyfikator wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych.
 13. W okresie ważności identyfikatora zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu, na który nadano identyfikator może być dokonana w BOK wyłącznie dwukrotnie w okresie jego ważności, obowiązuje ona po upływie 14 dni od daty wprowadzenia danej zmiany do systemu rejestrującego identyfikatory.

§ 5

W celu przedłużenia abonamentu należy: 

 1. Dla typu „M”: 
  a)     posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  b)     posiadać meldunek stały bądź czasowy w Strefie oraz przedstawić dokumenty wskazane w §4 pkt. 2 Regulaminu, które utraciły ważność bądź w których dane uległy zmianie,
  c)     załączyć oświadczenie, iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez serwis i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.
 2. Dla typu „N”:
  a)     posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  b)     przedstawić dokumenty wskazane w §4 pkt. 2 Regulaminu, które utraciły ważność bądź w których dane uległy zmianie,
  c)     załączyć oświadczenie, iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez serwis i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.
 3. Dla typu „O”
  a)     posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
 4. Dla typu „E”
  a)     posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  b)     przedstawić dokumenty wskazane w §4 pkt. 2 Regulaminu, które utraciły ważność bądź w których dane uległy zmianie,
  c)     załączyć oświadczenie, iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez serwis i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.

 

§ 6

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentów typu „M”, „N” i „E” lub identyfikatora. Zamówienia na abonament typu „O” można dokonać w dowolnym czasie, gdyż nie wymaga on weryfikacji.
 3. Sprzedaż abonamentów/ wydawanie identyfikatorów możliwe jest nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz zamówienia/formularz identyfikatora. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza zamówienia/formularza identyfikatora  oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj Regulamin” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

  

 

§ 7

 1. Po zalogowaniu się na swoim koncie, Klient wypełnia formularz zamówienia/formularz identyfikatora. W formularzu zamówienia/formularz identyfikatora Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj zamawianej usługi, datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu/identyfikatora oraz dołączyć skany lub zdjęcia wymaganych uchwałą dokumentów. Abonamenty/identyfikatory zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu. 
 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji Klient dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego typu abonamentu. Każde składane zamówienie posiada indywidualny numer rachunku bankowego.
 3. W przypadku negatywnej weryfikacji, Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną o powodzie odmowy wydania abonamentu/identyfikatora. Ponowna weryfikacja zamówienia możliwa będzie po przesłaniu brakujących dokumentów na wskazany adres e-mail, w terminie 7 dni od dnia weryfikacji. W przeciwnym wypadku zamówienie abonamentu/identyfikatora zostanie anulowane. 
 4. Żądanie wystawienia dokumentu księgowego musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „proszę o wystawienie dokumentu księgowego”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego. Nieuzupełnienie wszystkich danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i po zaksięgowaniu wpłaty za abonament dokument można pobrać w zakładce  "Moje konto" - "HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ".
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu. 

 

§ 8

 1. Ważność abonamentu rozpoczyna się najwcześniej w momencie przesłania na konto oraz adres e-mail Klienta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta. 
 2. Ważność identyfikatora rozpoczyna się najwcześniej po dokonaniu pozytywnej weryfikacji i poinformowaniu o tym fakcie wnioskodawcy na adres e-mail.
 3. Klient jest uprawniony, po zaksięgowaniu opłaty, do wydrukowania karty potwierdzającej wydanie abonamentu z konta klienta znajdującego się na stronie serwisu.
 4. Klient jest uprawniony, po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji, do wydrukowania karty potwierdzającej wydanie identyfikatora z konta klienta znajdującego się na stronie serwisu.
 5. W przypadku zaksięgowania środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia i godziny zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z wybranego przy zamówieniu typu i okresu ważności abonamentu.
 6. Złożone zamówienie na zakup abonamentu pozytywnie zweryfikowanego zostanie anulowane, jeżeli:

  a) wpłata za abonament zostanie dokonana na niewłaściwy numer rachunku bankowego,

  b) wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni.

 7. Klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku:
  a) błędnego wypełnienia formularza zamówienia/formularza identyfikatora,
  b) dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

 

§ 9

 1. W celu otrzymania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu posiadacz abonamentu zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w BOK.
 2. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, zwrotu dokonuje się na wskazany numer rachunku bankowego lub w kasie ZDiZ. 
 3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może złożyć pisemny wniosek w BOK o zmianę w dotychczasowym abonamencie i uzyskać możliwość postoju nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowego abonamentu.
 4. Zasady  rozliczenia kwoty zwrotu zostały określone w uchwale.

Rozdział IV
Reklamacje
 

§ 10

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usługi poprzez serwis można kierować na adres zarządcy, tj. ZDiZ, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, drogą elektroniczną na adres e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl lub osobiście w BOK.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres zarządcy lub drogą elektroniczną.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu znajdującym się 
  w Serwisie w zakładce Reklamacje nie będą rozpatrywane.

 Rozdział V
Kontakt

§ 11

 1. Wnioski dotyczące funkcjonowania serwisu oraz nadanego identyfikatora/wydanego abonamentu przez serwis można kierować na adres zarządcy, tj. ZDiZ, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, drogą elektroniczną na adres e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl lub osobiście w BOK.
 2. Kontakt telefoniczny z pracownikami BOK możliwy jest pod numerami telefonów: 058 764 40 21, 058 764 40 22 lub 723 038 654.

 

Rozdział VI
Forma płatności

 

§ 12

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty postojowe:

 1. przelew tradycyjny lub
 2. płatności elektroniczne realizowane poprzez serwis Blue Media.

 

Rozdział VII
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

§ 13

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO]:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków statutowych ZDiZ w Gdyni w zakresie wydania i obsługi abonamentu postojowego lub nadania identyfikatora, a następnie późniejszej archiwizacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 13 b ust. 4 pkt 2), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27.06.2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (z późn. zm.) oraz na podstawie instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, 
 • podmioty niezbędne do weryfikacji okoliczności będących podstawą wniosku o abonament/identyfikator.
 1. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, a następnie przez przewidziany przepisami prawa okres archiwizacji tego rodzaju dokumentacji.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 15, 16, 17, 18, 21 RODO).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO), Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO (art. 77 RODO).
 6. Podanie danych osobowych (z wyjątkiem danych oznaczonych jako dobrowolne) jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu postojowego/identyfikatora.  Rozpatrzenie sprawy zgodnie z powyższą procedurą wymaga podania danych osobowych Klienta w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu, numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz innych danych potwierdzających spełnienie wymogów uchwały dla dostępnych w serwisie usług oraz pozostałych danych przekazywanych dobrowolnie w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych, w przypadku pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni, z siedzibą: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, który będzie ich administratorem. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy. 

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe 

 

§ 14

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 2. ZDiZ ma prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów/nadawania identyfikatorów na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. ZDIZ może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z nabycia usług dostępnych w serwisie, zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów/identyfikatorów będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.