REGULAMIN SPRZEDAŻY e-ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet e-abonamentów parkingowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

 
§ 2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;
Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz.2477) wraz z późniejszymi zmianami.
Strefie Płatnego Parkowania (SPP) – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Gdynia ustaloną w ww. Uchwale.
Cenniku opłat za postój / Cenniku – należy przez to rozumieć wysokość opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, określoną w ww. Uchwale.
Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży e-abonamentów działający pod adresem https://gdynia.e-abonamenty.pl/;
Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu e-abonamentów postojowych przez serwis;
Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz służący do złożenia zamówienia na zakup e-abonamentu postojowego SPP, znajdujący się na stronie internetowej https://gdynia.e-abonamenty.pl;
ZDiZ – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni uprawnioną zgodnie z Uchwałą do pobierania opłat i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania.
Biurze Strefy Płatnego Parkowania (Biurze SPP) – należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia, czynną w godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej www.spppgdynia.pl.
Biuro Obsługi Klienta SPP (BOK) – należy przez to rozumieć wydzielone w Biurze SPP stanowisko obsługi klienta, w którym przyjmowane są i rozpatrywane m.in. wnioski o wydanie abonamentów.

 

Rozdział II
Rodzaje e-abonamentów dostępnych w serwisie i wysokość opłat

 
§ 3.
 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić na wskazany numer rejestracyjny pojazdu następujące abonamenty postojowe:
  1. abonament postojowy typu „O" Miesięczny lub 30-dniowy oraz ich wielokrotność (maks. 1 rok lub 360 dni)
  2. abonament postojowy typu „O" Dzienny oraz jego wielokrotność (maks. 29 dni).
 2. Za pośrednictwem serwisu Klient może także przedłużyć abonament postojowy typu „M” dla mieszkańca SPP oraz typu „N” dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych.

 

Rozdział III
Warunki zakupu e-abonamentu postojowego

 
§ 4.
 1. Klient zamierzający przedłużyć ważność abonamentu dla mieszkańca typu M lub dla osoby niepełnosprawnej typu N:
  1. musi posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  2. w przypadku przedłużania abonamentu typu M – musi być zameldowany w ewidencji ludności na pobyt stały lub czasowy,
  3. musi złożyć oświadczenie (potwierdzenie elektroniczne przy zakupie w sklepie), iż dokumenty przedstawione w ZDiZ wraz z pierwszym wnioskiem są nadal aktualne (w tym karta parkingowa osoby niepełnosprawnej).
 2. ZDiZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w rejestrach ewidencji pojazdów i ewidencji ludności – a w przypadku rozbieżności prawo do zawieszenia lub anulowania wydanego abonamentu, wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 
§ 5.
 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż:
  1. 1 dzień  przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu „O", „N”,
  2. 3 dni robocze  przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu typu M.
 3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż 30 dni  przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.
 
§ 6.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie  Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Żądanie wydrukowania noty księgowej musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak, proszę o wydrukowanie noty księgowej”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej, która zostanie automatycznie wygenerowana. Nieuzupełnienie wszystkich danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.
 
§ 7.
 1. Sprzedaż e-abonamentu następuje w momencie przesłania na konto oraz adres mailowy Klienta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta.
 2. Klient otrzyma potwierdzenie zakupu abonamentu poprzez wydruk ze swojego konta Klienta, ze strony serwisu.
 3. Klient jest uprawniony, po zaksięgowaniu opłaty, do wydrukowania karty e-abonamentu z konta klienta znajdującego się na stronie serwisu.
 4. W przypadku wpłynięcia środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z wybranego przy zamówieniu rodzaju abonamentu.
 5. Złożone zamówienie na zakup e-abonamentu zostanie anulowane, jeżeli:
  1. błędnie zostanie wypełniony formularz zamówienia,
  2. wpłata za abonament zostanie dokonana na niewłaściwy numer rachunku bankowego,
  3. wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia.
 
§ 8.
 1. Klientowi nie przysługuje rozczenie w przypadku:
  1. błędnego wypełnienia formularza zamówienia,
  2. dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
 2. Zasady zwrotów i wymiany abonamentów określone są w uchwale. W celu otrzymania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu posiadacz abonamentu zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego wniosku w Biurze Obsługi Klienta SPP.
 
§ 9.
 1. Zapłaty za abonament dokonuje się przelewem na wskazany podczas składania zamówienia rachunek bankowy.
 2. Każde składane zamówienie posiada indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Rozdział IV
Reklamacje

 
§ 10.
 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis można zgłaszać osobiście w BOK lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub mailowo.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział V
Forma płatności

 
§ 11.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty postojowe:

 1. przelew tradycyjny lub
 2. płatności elektroniczne realizowane poprzez serwis Blue Media.

 

Rozdział VI
Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 
§ 12.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg I Zieleni jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, adres siedziby: 81-364 Gdynia, ul.10 lutego 24.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wydawania e-abonamentów postojowych, prowadzenia ewidencji abonamentów i opłat.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i/lub poprawiania (uzupełniania, uaktualniania, sprostowania) wprowadzonych danych.
 6. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni będąc administratorem danych osobowych jest zobowiązany do udzielania Klientowi wszelkich informacji dotyczących przetwarzanych danych, w tym sposobu ich zabezpieczania oraz zasad zachowania poufności.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 
§ 13.
 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 2. ZDiZ ma prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. ZDIZ może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów postojowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.