Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet e-abonamentów parkingowych uprawniających do postoju pojazdów samochodowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, Strefie Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana (Strefie A), Strefie Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Działki Leśne oraz dzielnicy Grabówek (Strefie B) oraz Strefie Płatnego Parkowania na obszarze dzielnicy Orłowo (Strefie C).  

§ 2

Ilekroć w regulaminie sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży e-abonamentów postojowych za pośrednictwem sieci Internet;

Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz.2477 wraz z późniejszymi  zmianami).

Strefach Płatnego Parkowania (SPP) – należy przez to rozumieć strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Gdyni ustalone w ww. uchwale.

Cenniku opłat za postój / Cenniku – należy przez to rozumieć wysokość opłat za postój w SPP w Gdyni, określoną w ww. uchwale.

Serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży e-abonamentów działający pod adresem https://gdynia.e-abonamenty.pl/;

Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu e-abonamentów postojowych przez serwis;

Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz służący do złożenia zamówienia na zakup e-abonamentu postojowego SPP, znajdujący się na stronie internetowej
https://gdynia.e-abonamenty.pl;

ZDiZ – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdyni uprawnioną zgodnie z uchwałą do pobierania opłat i zarządzania strefami płatnego parkowania.

Biurze Strefy Płatnego Parkowania (Biurze SPP) – należy przez to rozumieć siedzibę Biura Strefy Płatnego Parkowania, znajdującą się przy ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia, czynną w godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl/parkowanie/e-abonamenty.

Biuro Obsługi Klienta SPP (BOK) – należy przez to rozumieć wydzielone w Biurze SPP stanowisko obsługi klienta, w którym przyjmowane są i rozpatrywane m.in. wnioski o wydanie abonamentów.

 

Rozdział II
Rodzaje e-abonamentów dostępnych w serwisie 

§ 3

Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić na wskazany numer rejestracyjny pojazdu następujące abonamenty postojowe:

a)     abonament dla mieszkańca „M”,

b)     abonament przysługujący osobie z niepełnosprawnościami „N”,

c)     abonament ogólnodostępny „O”,

d)     abonament dla właścicieli pojazdów plug-in-PHEV „E”. 

 

 

Rozdział III
Warunki zakupu e-abonamentu postojowego 

§ 4

 1. Klient ubiegający się o zakup abonamentu poprzez kanał elektroniczny powinien być właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu.
 2. Aby dokonać zakupu abonamentu postojowego typu „M”, „N”, „O” lub „E” niezbędne jest przesłanie formularza wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych dokumentów.
 3. Dokumenty wymagane dla zakupu abonamentów:

a)     abonament dla mieszkańca „M”:

·  dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu;

·   zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u;

b)     abonament przysługujący osobie z niepełnosprawnościami „N”:

·  dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną;

·  karta parkingowa osoby niepełnosprawnej (z zasłoniętym zdjęciem twarzy ww. osoby);

c)     abonament ogólnodostępny „O”:

·  dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi osoby uprawnionej; 

d)     abonament dla właścicieli pojazdów plug-in-PHEV „E”:

·  dowód rejestracyjny z wpisanymi danymi tego mieszkańca będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu i odpowiednią adnotacją, iż pojazd posiada napęd hybrydowy, a w przypadku braku takiego wpisu
w dowodzie rejestracyjnym - dodatkowo inny dokument potwierdzający, że pojazd ma napęd hybrydowy;

·   zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwsza strona zeszłorocznego PIT-u.

 1. Każdy przesłany wniosek zostanie zweryfikowany przez pracowników Biura Obsługi Klienta
  w terminie do 5 dni roboczych od daty jego wpłynięcia. W przypadku braku dokumentów, do Klienta zostanie wysłana dodatkowa prośba o ich dostarczenie. Po pozytywnej weryfikacji, drogą mailową zostanie przesłana informacja o numerze konta, na który należy wpłacić należność.
 2. Po zweryfikowaniu dokumentów oraz wystawieniu abonamentu, Klient otrzyma potwierdzenie wystawienia abonamentu wraz z obszarem jego obowiązywania.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem abonamentu. Wydanie abonamentu nastąpi po wcześniejszym opłaceniu abonamentu na wskazany rachunek bankowy Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (zwanym dalej ZDiZ). W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDiZ po terminie wskazanym przez klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, będzie on obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.
 4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania abonamentu ZDiZ stwierdzi, że załączone dokumenty są nieautentyczne, abonament zostanie unieważniony.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z powyższą procedurą wymaga podania danych osobowych Klienta w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu dla celów podatkowych, numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego oraz innych danych potwierdzających spełnienie wymogów Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. (z późniejszymi zmianami) dla określonego typu abonamentu oraz pozostałych danych przekazywanych dobrowolnie w celu niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych,  w przypadku pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdynia, z siedzibą ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, który będzie ich administratorem

§ 5

W celu przedłużenia abonamentu należy: 

 • Dla mieszkańca typu „M”: 
  • posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  • posiadać meldunek stały bądź czasowy w danej strefie oraz przedstawić zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwszą stronę zeszłorocznego PIT-u,
  • złożyć oświadczenie (potwierdzenie elektroniczne przy zakupie w sklepie), iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez e-sklep i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.
 • Dla osoby niepełnosprawnej typu „N”:
  • posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
  • złożyć oświadczenie (potwierdzenie elektroniczne przy zakupie w sklepie), iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez e-sklep i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK (w tym karta parkingowa osoby niepełnosprawnej).
 1. Ogólnodostępny typu „O”
 • posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
 • złożyć oświadczenie (potwierdzenie elektroniczne przy zakupie w sklepie), iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez e-sklep i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.
 1. Abonament dla właścicieli pojazdów plug-in-PHEV „E”
 • posiadać aktualny abonament na dany pojazd, na który chce dokonać przedłużenia,
 • posiadać meldunek stały bądź czasowy w danej strefie oraz przedstawić zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni lub pierwszą stronę zeszłorocznego PIT-u
 • złożyć oświadczenie (potwierdzenie elektroniczne przy zakupie w sklepie), iż dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem w BOK są nadal aktualne - jeżeli zakup pierwszego abonamentu, zgodnie z Regulaminem, nie był możliwy poprzez e-sklep i wymagał weryfikacji dokumentów w BOK.
 1. ZDiZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych w rejestrach ewidencji pojazdów i ewidencji ludności – a w przypadku rozbieżności prawo do zawieszenia lub anulowania wydanego abonamentu, wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 

§ 6

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentów typu „M”, „N”, „O” i „E”
 3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów postojowych możliwe jest nie wcześniej niż 30 dni  przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

 

 

 

§ 7

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie  Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu, datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu oraz dołączyć skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Żądanie wydrukowania noty księgowej musi być zgłoszone przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak, proszę o wydrukowanie noty księgowej”. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia noty księgowej, która zostanie automatycznie wygenerowana. Nieuzupełnienie wszystkich danych uniemożliwi wystawienie noty księgowej.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

 

§ 8

 1. Sprzedaż e-abonamentu następuje w momencie przesłania na konto oraz adres mailowy Klienta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta.
 2. Klient otrzyma potwierdzenie zakupu abonamentu poprzez wydruk ze swojego konta Klienta, ze strony serwisu.
 3. Klient jest uprawniony, po zaksięgowaniu opłaty, do wydrukowania karty e-abonamentu z konta klienta znajdującego się na stronie serwisu.
 4. W przypadku wpłynięcia środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z wybranego przy zamówieniu rodzaju abonamentu.
 5. Złożone zamówienie na zakup e-abonamentu zostanie anulowane, jeżeli:

a)     błędnie zostanie wypełniony formularz zamówienia,

 • wpłata za abonament zostanie dokonana na niewłaściwy numer rachunku bankowego,
 • wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania formularza zamówienia.

 

§ 9

 1. Klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku:

a)     błędnego wypełnienia formularza zamówienia,

 • dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer rachunku bankowego.
 1. Zasady zwrotów i wymiany abonamentów określone są w uchwale. W celu otrzymania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ważności abonamentu posiadacz abonamentu zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego wniosku w Biurze Obsługi Klienta SPP.

 

§ 10

 1. Zapłaty za abonament dokonuje się przelewem na wskazany podczas składania zamówienia rachunek bankowy.
 2. Każde składane zamówienie posiada indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Rozdział IV
Reklamacje

 

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów postojowych nabytych poprzez serwis można zgłaszać osobiście w BOK lub za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w serwisie.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony we wskazanej przez siebie formie: pisemnie na adres podany w formularzu reklamacji lub mailowo.
 3. Reklamacje niezawierające wszystkich danych wymaganych w formularzu nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział V
Forma płatności

 

§ 12

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione abonamenty postojowe:

 • przelew tradycyjny lub
 • płatności elektroniczne realizowane poprzez serwis Blue Media.

 

Rozdział VI
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

§ 13

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO]:

·       podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

·       usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, 

·       podmioty niezbędne do weryfikacji okoliczności będących podstawą wniosku o abonament.

 • ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, a następnie przez przewidziany przepisami prawa okres archiwizacji tego rodzaju dokumentacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 15, 16, 17, 18, 21 RODO).
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO), Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO (art. 77 RODO).
 • Podanie danych osobowych (z wyjątkiem danych oznaczonych jako dobrowolne) jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i realizacji abonamentu postojowego. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy. 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe 

§ 14

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 2. ZDiZ ma prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów postojowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. ZDIZ może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów postojowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie dotyczącym abonamentów postojowych będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.